นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลองค์กร

วันที่ / เวลา หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
02 พ.ย. 2563 08:21 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
25 ก.ย. 2563 08:10 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
10 ส.ค. 2563 17:37 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
10 ส.ค. 2563 17:36 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2563 17:35 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
16 ก.ค. 2563 17:16 การปรับปรุงการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
09 ก.ค. 2563 17:57 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
26 มิ.ย. 2563 17:39 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
25 พ.ค. 2563 17:55 การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
18 พ.ค. 2563 18:02 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
15 พ.ค. 2563 17:29 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
15 พ.ค. 2563 17:29 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
15 พ.ค. 2563 17:28 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2563 17:43 การงดจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
25 มี.ค. 2563 19:03 แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
16 มี.ค. 2563 13:11 แจ้งเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
19 ก.พ. 2563 21:39 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
19 ก.พ. 2563 21:37 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
19 ก.พ. 2563 21:36 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
14 ก.พ. 2563 19:06 การงดจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
25 ธ.ค. 2562 12:35 ขอแจ้งวันหยุดของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563
05 พ.ย. 2562 17:02 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
05 พ.ย. 2562 17:01 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
27 ก.ย. 2562 17:07 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
26 ก.ย. 2562 17:31 การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด
09 ส.ค. 2562 20:35 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 ส.ค. 2562 20:35 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 ส.ค. 2562 20:34 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
08 ส.ค. 2562 20:14 การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การทำสัญญาบริการกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
17 พ.ค. 2562 17:01 ปฏิเสธสิทธิการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด
10 พ.ค. 2562 17:12 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10 พ.ค. 2562 17:11 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พ.ค. 2562 17:09 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
18 เม.ย. 2562 18:24 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
05 เม.ย. 2562 18:08 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
05 เม.ย. 2562 18:03 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
21 มี.ค. 2562 12:34 การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
15 ก.พ. 2562 09:14 การงดจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
14 ก.พ. 2562 20:07 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
14 ก.พ. 2562 20:07 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
14 ก.พ. 2562 20:05 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
14 ก.พ. 2562 19:32 การงดจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
21 ธ.ค. 2561 18:56 ขอแจ้งวันหยุดของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562
04 ธ.ค. 2561 17:23 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
04 ธ.ค. 2561 12:41 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
07 พ.ย. 2561 09:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
07 พ.ย. 2561 09:00 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
07 พ.ย. 2561 08:59 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
06 พ.ย. 2561 08:48 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ GLAND
05 พ.ย. 2561 18:08 แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
26 ต.ค. 2561 21:32 ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
26 ต.ค. 2561 08:47 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ GLAND
25 ต.ค. 2561 17:18 แจ้งการได้รับแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข)
18 ต.ค. 2561 17:19 แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) จาก บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2
16 ต.ค. 2561 08:54 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ GLAND
12 ต.ค. 2561 17:23 ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)(ส่วนที่ 4/4)
12 ต.ค. 2561 17:23 ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)(ส่วนที่ 3/4)
12 ต.ค. 2561 17:22 ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)(ส่วนที่ 2/4)
12 ต.ค. 2561 17:17 ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (ส่วนที่ 1/4)
03 ต.ค. 2561 17:25 แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) จาก บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1
01 ต.ค. 2561 17:06 การลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ การเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ การแต่งตั้งผู้บริหารและเลขานุการบริษัทฯ(แก้ไข)
25 ก.ย. 2561 08:37 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-4 ของ GLAND
24 ก.ย. 2561 17:09 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) จาก บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด (แบบ 247-4)
17 ก.ย. 2561 08:14 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2561
14 ก.ย. 2561 18:08 การลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ การเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ การแต่งตั้งผู้บริหารและเลขานุการบริษัทฯ
13 ก.ย. 2561 19:55 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 กันยายน 2561
13 ก.ย. 2561 19:49 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-3 ของ GLAND
13 ก.ย. 2561 18:40 แจ้งการได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ(แบบ 247-3)
12 ก.ย. 2561 13:44 แจ้งการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่(แก้ไข)
12 ก.ย. 2561 13:43 ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ CPN และ GLAND
12 ก.ย. 2561 13:30 แจ้งการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่
12 ก.ย. 2561 09:33 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น H หลักทรัพย์ของ CPN และ GLAND ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ตามที่บริษัทขอมา
12 ก.ย. 2561 09:32 การขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ชั่วคราว
21 ส.ค. 2561 10:44 การปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ GLAND
21 ส.ค. 2561 10:41 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
21 ส.ค. 2561 09:33 ตลาดหลักทรัพย์หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
10 ส.ค. 2561 17:05 สารสนเทศการเข้าทำสัญญาให้บริการบริหารโครงการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน(เพิ่มเติม)
08 ส.ค. 2561 18:09 สารสนเทศการเข้าทำสัญญาให้บริการบริหารโครงการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
08 ส.ค. 2561 18:09 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
08 ส.ค. 2561 18:08 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 ส.ค. 2561 18:07 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
24 ก.ค. 2561 08:25 หุ้นเพิ่มทุนของ GLAND เริ่มซื้อขายวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
06 ก.ค. 2561 17:03 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ GLAND-W4 (F53-5)
01 มิ.ย. 2561 08:32 5 มิถุนายน 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ GLAND-W4
14 พ.ค. 2561 08:31 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : GLAND-W4
09 พ.ค. 2561 17:02 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ GLAND-W4
08 พ.ค. 2561 17:32 สารสนเทศการเข้าทำสัญญาให้บริการบริหารโครงการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
08 พ.ค. 2561 17:31 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
08 พ.ค. 2561 17:30 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
07 พ.ค. 2561 18:06 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
23 เม.ย. 2561 18:35 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
22 มี.ค. 2560 17:03 แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (GLAND-W3) และครั้งที่ 4 (GLAND-W4)
14 มี.ค. 2560 08:45 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไขหัวข้อข่าว)
13 มี.ค. 2560 17:17 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 และ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
01 มี.ค. 2560 17:43 แจ้งการลาออกของผู้บริหารและเลขานุการบริษัท และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
24 ก.พ. 2560 18:39 สารสนเทศการเข้าทำสัญญารับจ้างกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
24 ก.พ. 2560 18:39 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
24 ก.พ. 2560 18:38 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
24 ก.พ. 2560 18:38 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
06 ก.พ. 2560 17:46 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 และสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไข)
03 ก.พ. 2560 18:25 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 และสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
01 ธ.ค. 2559 18:11 ขอแจ้งวันหยุดประจำปี 2560
08 พ.ย. 2559 17:47 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
08 พ.ย. 2559 17:46 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
08 พ.ย. 2559 17:44 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
15 ส.ค. 2559 17:36 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อย
08 ส.ค. 2559 17:13 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 ส.ค. 2559 17:11 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
20 ก.ค. 2559 07:09 หุ้นเพิ่มทุนของ GLAND เริ่มซื้อขายวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
06 ก.ค. 2559 17:04 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
04 ก.ค. 2559 07:31 รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (GLAND-W2) ครั้งสุดท้าย
04 ก.ค. 2559 07:30 รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (GLAND-W3) ครั้งที่ 2
04 ก.ค. 2559 07:29 รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (GLAND-W4) ครั้งที่ 1
01 มิ.ย. 2559 17:22 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ GLAND-W4
01 มิ.ย. 2559 17:19 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ GLAND-W3
01 มิ.ย. 2559 07:39 3 มิถุนายน 2559 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ GLAND-W2
23 พ.ค. 2559 08:02 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน GLAND-W2
19 พ.ค. 2559 17:17 แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และกำหนดวันห้ามซื้อขาย GLAND-W2 (แก้ไข Template&PDF)
18 พ.ค. 2559 17:04 แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และกำหนดวันห้ามซื้อขาย GLAND-W2
17 พ.ค. 2559 17:26 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
12 พ.ค. 2559 18:09 แต่งตั้งผู้บริหาร
Page :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18