Investor Relations

วันที่ / เวลา หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
09 เม.ย. 2561 06:55 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
16 มี.ค. 2561 17:52 การไม่ปรับสิทธิของ GLAND-W4
16 มี.ค. 2561 17:51 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายปันผล
02 มี.ค. 2561 18:08 สารสนเทศการเข้าทำสัญญาให้บริการบริหารโครงการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
27 ก.พ. 2561 18:06 สารสนเทศการเข้าทำสัญญาให้บริการบริหารโครงการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
27 ก.พ. 2561 18:06 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
27 ก.พ. 2561 18:06 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2561 18:02 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
10 ม.ค. 2561 18:15 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลังการทำ BIG LOT (แก้ไข)
09 ม.ค. 2561 19:08 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลังการทำ BIG LOT
08 ธ.ค. 2560 08:07 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2560
24 พ.ย. 2560 17:15 แจ้งวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี 2561
13 พ.ย. 2560 17:52 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พ.ย. 2560 17:51 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2560 17:50 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
28 ส.ค. 2560 17:00 แจ้งวันหยุดประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
10 ส.ค. 2560 17:28 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
10 ส.ค. 2560 17:27 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2560 17:26 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
27 ก.ค. 2560 07:33 หุ้นเพิ่มทุนของ GLAND เริ่มซื้อขายวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
25 ก.ค. 2560 17:28 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
05 ก.ค. 2560 17:12 แบบรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (GLAND-W4) ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
05 ก.ค. 2560 17:12 แบบรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (GLAND-W3) ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
03 ก.ค. 2560 17:13 รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (GLAND-W3) ครั้งสุดท้าย
03 ก.ค. 2560 17:10 รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (GLAND-W4) ครั้งที่ 2
01 มิ.ย. 2560 17:09 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ GLAND-W4
01 มิ.ย. 2560 07:15 5 มิถุนายน 2560 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ GLAND-W3
19 พ.ค. 2560 07:34 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ GLAND-W3
17 พ.ค. 2560 17:06 แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และกำหนดวันห้ามซื้อขาย GLAND-W3
12 พ.ค. 2560 17:04 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
09 พ.ค. 2560 18:05 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
09 พ.ค. 2560 18:05 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09 พ.ค. 2560 18:03 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
28 เม.ย. 2560 17:53 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
20 เม.ย. 2560 17:54 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2560
12 เม.ย. 2560 17:36 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22 มี.ค. 2560 17:03 แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (GLAND-W3) และครั้งที่ 4 (GLAND-W4)
14 มี.ค. 2560 08:45 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไขหัวข้อข่าว)
13 มี.ค. 2560 17:17 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 และ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
01 มี.ค. 2560 17:43 แจ้งการลาออกของผู้บริหารและเลขานุการบริษัท และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
24 ก.พ. 2560 18:39 สารสนเทศการเข้าทำสัญญารับจ้างกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
24 ก.พ. 2560 18:39 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
24 ก.พ. 2560 18:38 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
24 ก.พ. 2560 18:38 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
06 ก.พ. 2560 17:46 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 และสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไข)
03 ก.พ. 2560 18:25 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 และสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
01 ธ.ค. 2559 18:11 ขอแจ้งวันหยุดประจำปี 2560
08 พ.ย. 2559 17:47 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
08 พ.ย. 2559 17:46 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
08 พ.ย. 2559 17:44 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
15 ส.ค. 2559 17:36 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อย
08 ส.ค. 2559 17:13 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 ส.ค. 2559 17:11 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
20 ก.ค. 2559 07:09 หุ้นเพิ่มทุนของ GLAND เริ่มซื้อขายวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
06 ก.ค. 2559 17:04 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
04 ก.ค. 2559 07:31 รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (GLAND-W2) ครั้งสุดท้าย
04 ก.ค. 2559 07:30 รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (GLAND-W3) ครั้งที่ 2
04 ก.ค. 2559 07:29 รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (GLAND-W4) ครั้งที่ 1
01 มิ.ย. 2559 17:22 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ GLAND-W4
01 มิ.ย. 2559 17:19 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ GLAND-W3
01 มิ.ย. 2559 07:39 3 มิถุนายน 2559 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ GLAND-W2
23 พ.ค. 2559 08:02 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน GLAND-W2
19 พ.ค. 2559 17:17 แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และกำหนดวันห้ามซื้อขาย GLAND-W2 (แก้ไข Template&PDF)
18 พ.ค. 2559 17:04 แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และกำหนดวันห้ามซื้อขาย GLAND-W2
17 พ.ค. 2559 17:26 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
12 พ.ค. 2559 18:09 แต่งตั้งผู้บริหาร
Page :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17