นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลองค์กร

G Land

Bill of Exchange's Agent

 1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

  175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทรศัพท์ : 0 2680 4037
  โทรสาร : 0 2680 1014

 2. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์บี ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ : 0 2680 3668
  โทรสาร : 0 2680 3689

 3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ : 0 2470 2022

 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ : 0 2544 5740