นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลองค์กร

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 • นายวิทยา ชวนะนันท์

  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ

  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 • นางจิตรมณี สุวรรณพูล

  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 • นายปัณฑิต มงคลกุล

  ที่ปรึกษากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน