นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลองค์กร

การกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

  • 1. จรรยาบรรณกรรมการและผู้บริหาร
  • 2. จรรยาบรรณพนักงาน