นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลองค์กร

G Land

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบันส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนธุรกิจ มีการออกมาตรการต่าง ๆ จากภาครัฐเพื่อรับมือและป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดลุกลาม การดำรงชีวิตรวมถึงพฤติกรรมของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิมเข้าสู่ “ความปกติใหม่” หรือ “New Normal” เช่น แนวโน้มการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น หรือพนักงานสามารถทำงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ จากผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ถือเป็นความท้าทายที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GLAND”) ต้องเผชิญและเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญต่อความพร้อมของบริษัทฯ ที่จะรับมือและปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่ปกติ

จากสภาวการณ์ที่ไม่ปกติดังกล่าว บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในทุกธุรกิจด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ มีการกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าและร้านค้าที่อยู่ในโครงการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาด สุขอนามัย และความปลอดภัยต่อทุกคนในพื้นที่ของบริษัทฯ เช่น การกำหนดมาตรการคัดกรองให้สอดคล้องกับมาตรการทางสาธารณสุข มาตรการจัดการเพื่อลดการสัมผัส รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทุกคนที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ของบริษัทฯ ในแง่ของการบริหารจัดการภายใน บริษัทฯ ได้บริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงมีการทบทวนแผนการลงทุนอย่างละเอียดเพื่อลดผลกระทบต่อกระแสเงินสดและเตรียมความพร้อมด้านสภาพคล่องในสภาวะที่ไม่แน่นอน และสามารถรักษาการเติบโตทางธุรกิจและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นต่อไปในระยะยาวอีกเช่นกัน

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ จะมีรายได้รวมลดลงจากปี 2562 จากผลกระทบสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้เช่าเปลี่ยนแปลงไป ความต้องการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานลดลง ประกอบกับบริษัทฯ มีการออกมาตรการการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ร้านค้าในธุรกิจเช่าพื้นที่ค้าปลีกในโครงการต่าง ๆ รวมถึงรายได้การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงเนื่องจากลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาอัตรากำไรจากการดำเนินงานให้ได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติ รวมทั้งมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาคารสำนักงาน จีแลนด์ ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562

ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ยังคงเน้นย้ำให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว โดยในปี 2563 บริษัทฯ ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการประกาศใช้นโยบายต่าง ๆ นอกเหนือจากนโยบายที่ประกาศใช้ในปี 2562 เช่น นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศ นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น ส่งผลให้ปัจจุบันหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีมาตรฐานเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงในระดับสากล

นอกจากการรักษาการเติบโตทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นย้ำ ปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การลงทุนเพื่อประหยัดพลังงานในโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยสามารถลดต้นทุนไฟฟ้าในทุกโครงการได้มากกว่าร้อยละ 10 จากระดับปีก่อนหน้า การสนับสนุนพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้กับสภากาชาดไทยในการเปิดรับบริจาคโลหิต โครงการ “รัชดาฯ ร่วมใจ ลดภัยฝุ่น” และกิจกรรมรณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” เป็นต้น นอกจากนี้ในด้านของการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยร่วมจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและประชาสังคม เช่น การสนับสนุนร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพื้นบ้าน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา รวมถึงพนักงานและผู้บริหารที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเททำให้บริษัทฯ สามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ความเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชนภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ