นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลองค์กร

G Land

สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2566 สภาวการณ์โดยรวมเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่มีมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ลดความรุนแรงลงมาก แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยจะยังไม่เป็นศูนย์ อย่างไรก็ตามการติดเชื้อเริ่มเข้าสู่รูปแบบ
เอนเดอร์มิก (Endemic) หรือโรคประจำถิ่น ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางข้ามประเทศมากขึ้น โดยในปี 2566 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ภาคบริการมีการขยายตัว เศรษฐกิจไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามแม้ว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้น แต่ยังคงมีปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยรวม เช่น ผลกระทบด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) จากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้าลง การปรับตัวสูงขึ้นของราคาพลังงานที่ไปกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราดอกเบี้ยที่ยังคงปรับตัวเพิ่ม เป็นต้น

สำหรับธุรกิจอาคารสำนักงานในประเทศไทยยังคงพบความท้าทายทั้งจากจำนวนอุปทานที่จะเพิ่มเข้ามาในตลาดอาคารสำนักงานที่สูงขึ้น การแข่งขันอย่างรุนแรงสืบเนื่องจากจำนวนอุปทานที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่พฤติกรรมของผู้เช่าอาคารสำนักงานหรือผู้ใช้บริการอาคารสำนักงานยังคงมีความหลากหลาย กล่าวคือ มีทั้งกลุ่มที่กลับมาทำงานที่อาคารสำนักงาน และกลุ่มที่ยังคงใช้นโยบายทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือทำงานที่ไหนก็ได้ (Work from Anywhere) ผลกระทบดังกล่าวจึงถือเป็นความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท แกรนด์ คาแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการพัฒนารวมถึงยกระดับธุรกิจอาคารสำนักงานซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้ยังคงสามารถตอบโจทย์ผู้เช่าและผู้ใช้บริการทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาและยกระดับการให้บริการทั้งธุรกิจอาคารสำนักงานและธุรกิจค้าปลีกให้มีความเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน อันจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางสภาวะตลาดที่อุปทานมีแนวโน้มสูงขึ้น เพื่อให้อาคารสำนักงานของบริษัทฯ ยังคงเป็น Top of Mind ของผู้เช่าและผู้ใช้บริการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทฯ คงดำเนินนโยบายการบริหารจัดการในทุกธุรกิจอย่างรอบคอบ

ผลการดำเนินงานในภาพรวมของปี 2566 รายได้รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 1,663 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า โดยหลักมาจากธุรกิจให้เช่าและบริการซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ แม้อัตราเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานในภาพรวมจะปรับตัวลดลง แต่อัตราค่าเช่าของบริษัทฯ มีการปรับตัวดีขึ้นกว่าตลาดเล็กน้อย ในขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีจำนวนโอนที่พักอาศัยในโครงการนิรติ ดอนเมือง เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารจำนวน 716 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อนสืบเนื่องจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโครงการนิรติ ดอนเมือง ที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้การโอนโครงการที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาอัตรากำไรจากการดำเนินงานให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าและยังเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้ โดยหนึ่งในปัจจัยหลักคือบริษัทฯ ยังคงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาและสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง ในขณะที่การคำนึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายยังเป็นสิ่งสำคัญในลำดับต้น ควบคู่ไปกับการตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ยังคงเน้นย้ำและสื่อสารให้ทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินงานโดยตั้งมั่นและยึดมั่นอยู่บนหลักการดังกล่าวอย่างเป็นปกติวิสัย โดยในปี 2566 บริษัทฯ ร่วมกันกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
(“เซ็นทรัลพัฒนา”) ได้จัดให้มีกิจกรรม Corporate Governance Day (CG Day) ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

นอกเหนือจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว การพัฒนาหรือการเติบโตที่ยั่งยืนก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่บริษัทฯ พยายามปลูกฝังรวมถึงสร้างการตระหนักรู้ทั้งต่อบุคลากรภายในรวมถึงภายนอกองค์กรให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวร่วมกัน สำหรับภายในองค์กร บริษัทฯ มีมาตรการลดการใช้พลังงาน รวมถึงการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดศักยภาพสูงที่สุดและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด เช่น การกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในด้านการลดใช้พลังงานในระบบปรับอากาศและพื้นที่ส่วนกลาง การทบทวนมาตรการประหยัดพลังงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการกระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ การบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น สำหรับการดำเนินการต่อบุคลากรภายนอกองค์กร บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การเป็นศูนย์กลางการบริจาคเลือด เพื่อสนับสนุนทุกคนในการเป็น “ผู้ให้” โดยประสานหน่วยงานสภากาชาดไทยเข้ามารับบริจาคเลือดที่อาคารตลอดทั้งปี หรือจัดงาน “Better Future Project” โดยเชิญพันธมิตรผู้เช่าสำนักงานมาแลกเปลี่ยนแนวทางหรือนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน เป็นต้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา รวมถึงขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ทุ่มเททำงาน และร่วมกันสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งให้บริษัทฯ อีกทั้งร่วมกันขับเคลื่อนให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าการเติบโตที่ดีจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญด้วย โดยบริษัทฯ ขอให้ความเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดโดยใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ

×