Investor Relations

G Land

Message From Chairman

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ของเรา ยังคงดำเนินการตามเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่พัฒนาโครงการแบบผสมผสาน ซึ่งมีพื้นที่โครงการขนาดใหญ่และทุกโครงการประกอบไปด้วยอาคารที่มีประโยชน์การใช้งานครบถ้วนทั้ง 4 ฟังก์ชั่น คือมีทั้งอาคารสำนักงานให้เช่า , พื้นที่ค้าปลีกให้เช่า , คอนโดมิเนียม และโครงการบ้านจัดสรร โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง สม่ำเสมอ ส่วนโครงการคอนโดมิเนียม และบ้านจัดสรร บริษัทมีที่ดินรอการพัฒนาที่มีศักยภาพอยู่ติดกับรถไฟฟ้าสายสีแดง ซึ่งจะพิจารณาและกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อไป

โครงการหลักของบริษัท คือโครงการ แกรนด์ พระราม 9 มีการเปิดให้บริการโครงการย่อยในแกรนด์ พระราม 9 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อาคารชุด เบ็ล ในปี 2555 พื้นที่ค้าปลีก เดอะช็อปปส์ ในปี 2556 อาคารสำนักงานให้เช่า เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส ในปี 2557 ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ในปี 2558 และอาคาร จี ทาวเวอร์ ในปี 2559 ซึ่งแต่ละโครงการประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี และเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของ CBD (Central Business District) ขนาดใหญ่แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน ในฐานะที่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบการขนส่งมวลชน

ในปี 2559 นอกจากบริษัทมีการรับรู้รายได้จากการขายอาคารชุด การให้เช่าอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีก และรายได้จากการรับบริหารโครงการแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ของอาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส และอาคารยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ซึ่งได้ยื่นแบบคำขออนุญาตกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 นี้

สำหรับปี 2560 บริษัทจะพัฒนาพื้นที่ในโครงการ แกรนด์ พระราม 9 ต่อไปตามแผน โดยจะเริ่มโครงการ เดอะ ซุปเปอร์ ทาวเวอร์ ในส่วนพื้นที่ค้าปลีกและอาคารจอดรถ รวมถึงการออกแบบทางเดินเชื่อมต่อตึกทั้งหมดในโครงการ แกรนด์ พระราม 9 เพื่อให้สามารถเชื่อมไปยังรถไฟฟ้าใต้ดินได้ และจะเริ่มงานก่อสร้างโครงการ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง และโครงการ เบ็ล สกาย บนถนนกำแพงเพชร ที่อยู่ติดกับรถไฟฟ้าสายสีแดง ส่วนการเปิดขายโครงการจะพิจารณากำหนดการเปิดขายให้สอดคล้องกับความคืบหน้าของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงต่อไป

ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีความมั่นใจและมุ่งมั่นว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน เสริมสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้แก่บริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างมั่นคงและสม่ำเสมอ

สุดท้ายนี้คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า สถาบันการเงินต่างๆ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความไว้วางใจและและให้ความสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมาโดยตลอด คณะผู้บริหารขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทจะมุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้นโยบายธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำพากิจการให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงด้วยดี สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ดีตามความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ให้สมกับความเชื่อถือและความไว้วางใจที่ได้รับต่อไป