Investor Relations

G Land

Message From Chairman

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GLAND”) มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่สำคัญ กล่าวคือ บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด (“ซีพีเอ็น พัทยา”) บริษัทย่อยของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“ซีพีเอ็น”) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ร้อยละ 67.53 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการเติบโตมากยิ่งขึ้น เนื่องจากซีพีเอ็นเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ศูนย์การค้า ที่พักอาศัย โรงแรม อาคารสำนักงาน ตลอดจนโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม ด้วยโครงสร้างการประกอบธุรกิจของซีพีเอ็นที่มีความใกล้เคียงกับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่า จะยังสามารถรักษาการเติบโตทางธุรกิจให้อยู่ในระดับชั้นนำได้

สำหรับปี 2561 รายได้หลักของบริษัทฯ ยังคงมาจากค่าเช่าจากโครงการอาคารสำนักงาน โดยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในครึ่งปีหลังอยู่ในช่วงชะลอตัว เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่า อุปทานของโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายอาจล้นตลาด บริษัทฯ จึงชะลอการพัฒนาโครงการเพื่อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจำนวน 3 โครงการของบริษัทฯ คือ ดอนเมือง โลคัลโรด และพหลโยธิน ตั้งอยู่บนทำเลที่ดีและมีศักยภาพโดยอยู่ติดกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างจึงอาจส่งผลกระทบต่อทางเข้าออกทั้งสามโครงการ ทั้งนี้ เมื่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วเสร็จ โครงการเพื่อขายของบริษัทฯ ในบริเวณดังกล่าวจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความคล่องตัวและสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค บริษัทฯ จึงทบทวนแผนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดังนี้ โครงการ Super Tower และศูนย์ประชุม โครงการพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า (Arcade) และโครงการโรงแรม โดยการทบทวนโครงการดังกล่าวยังอยู่ในช่วงของการศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบของธุรกิจ สำหรับโครงการอื่น ๆ ยังคงดำเนินตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยเน้นการสร้างสมดุลระหว่างผลประกอบการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว

นอกเหนือจากการดำเนินการตามกลยุทธ์ธุรกิจ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าการเติบโตทางธุรกิจจะเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนได้ บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะต้องเติบโตไปด้วยกัน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกป่า “จีแลนด์ รวมใจรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนที่อยู่อาศัย ณ อ่าวทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หรือโครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกันทำความสะอาดคลองยายสุ่น เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับชุมชนผู้อยู่อาศัยบริเวณย่านดังกล่าว เป็นต้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่น ทุ่มเท แรงกายและกำลังความคิดในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงตั้งมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อให้การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างสมดุลภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกประเภท

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ