นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลองค์กร

G Land

สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เริ่มตั้งแต่ช่วงปี 2563 ติดต่อเรื่อยมาจนถึงปี 2565 ความรุนแรงของสถานการณ์เริ่มผ่อนคลายลงตามลำดับ ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ จำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ภาพรวมตลาดอาคารสำนักงานเริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้น แม้ว่าบางองค์กรจะยังใช้นโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from home) อย่างไรก็ตามอัตราส่วนพนักงานที่กลับมาทำงานในอาคารสำนักงานเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมจะเริ่มกลับมาเป็นปกติ แต่ยังมีปัจจัยใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2565 ที่ยังเป็นความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท แกรนด์ คาแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เช่น ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานพุ่งสูงสุดในรอบกว่า 10 ปี และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งในแง่ผลการดำเนินงาน รายได้ และต้นทุนค่าใช้จ่ายในทุกภาคส่วนธุรกิจรวมถึงธุรกิจของบริษัทฯ

แม้ว่าจะยังมีปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์โดยรวมยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติ บริษัทฯ ยังคงดำเนินนโยบายการบริหารจัดการในทุกธุรกิจอย่างรอบคอบ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง การรักษาสภาพคล่อง การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับรายได้เพื่อบรรเทาผลกระทบที่มีต่อธุรกิจโดยรวม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น ผู้เช่า ร้านค้า ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีเสถียรภาพทางการเงินที่เป็นไปตามแผนงาน อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่านโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ที่ 1 เท่า ซึ่งปัจจัยหนึ่งเกิดจากวินัยการบริหารต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เช่น การพยายามลดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าปี 2564

สำหรับผลการดำเนินงานในภาพรวมของปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 1,515 ล้านบาท ลดลง 40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 จากปี 2564 โดยหลักมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้ลดลง อย่างไรก็ตามรายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สืบเนื่องจากสถานการณ์โดยรวมและสภาวะการดำเนินธุรกิจที่ทยอยฟื้นตัวดีขึ้น ในขณะที่อัตราเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานยังคงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ในแง่ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารของบริษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโครงการนิรติ ดอนเมือง นอกจากนี้จากผลกระทบของต้นทุนพลังงานและอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวสูงตามแม้ว่าบริษัทฯ จะยังคงดำเนินนโยบายคุมเข้มและลดต้นทุนมาอย่างต่อเนื่อง จากสาเหตุดังกล่าวจึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามยังคงเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีความพร้อมในการศึกษาและพัฒนาโครงการลงทุนใหม่ ๆ รวมถึงบริหารจัดการธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเพื่อจะส่งเสริมการเติบโตของบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว

บริษัทฯ ยังคงเน้นย้ำการเป็นองค์กรที่โปร่งใสตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสื่อสารให้กรรมการและพนักงานได้เข้าใจและรับทราบถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยการสื่อสารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2565 เช่น ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแนวปฏิบัติและข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับคะแนนผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนให้ยังอยู่ในระดับ 5 ดาว ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทฯ ในแง่ของการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นลักษณะของการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินแผนงานพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การร่วมมือกับกรมการค้าภายในและผู้ประกอบการภาคเกษตรในการจัดกิจกรรม Organic Weekend Market ตลาดอินทรีย์ชุมชน ที่จะช่วยกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการภาคการเกษตร หรือการจัดกิจกรรม Recycle Day เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยร่วมมือกับเขตห้วยขวางและภาคเอกชน เพื่อให้มีความตระหนักถึงวิกฤตโลกรวนและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาวิกฤตดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินการบำรุงรักษาสภาพน้ำในบริเวณคลองยายสุ่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำเสียต่อชุมชนรอบข้าง เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสถาบันการเงินที่สนับสนุนการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อให้บริษัทฯ สามารถก้าวผ่านสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างแข็งแกร่ง โดยบริษัทฯ ขอให้ความเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดโดยใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ

×