นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลองค์กร

แบบฟอร์มติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง.
เลขานุการบริษัท
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์. : 0 2246 2323 ต่อ 1109, 1007
อีเมลเลขานุการบริษัท :
co.secretary@grandcanalland.com
เว็บไซต์ : http://www.grandcanalland.com