นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลองค์กร

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร

 • นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์

  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
  และกรรมการจัดการ

 • นางปณิดา สุขศรีดากุล

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการจัดการ


 • เรืออากาศเอกกรี เดชชัย

  รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการจัดการ


 • นายสุรกิจ ธารธนานนท์

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานสนับสนุน

 • นางสาวทัตยากรณ์ เบญจภัทรเศรษฐ์

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานขายและการตลาดพื้นที่สำนักงาน