Investor Relations

Management Team

 • นายโยธิน บุญดีเจริญ

  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ

  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

 • นางสาวรมณี บุญดีเจริญ

  กรรมการ กรรมการบริหาร และ
  รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
 • นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ

  กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นายสุรกิจ ธารธนานนท์

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
 • นายสกล เปาอินทร์

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกฎหมาย
 • นายชอย ลาป แท้ค เคลวิน

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานCommercial Sales และการตลาด
 • นายสถาพร อาสะไวย์

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร