นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลองค์กร

สิทธิของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดไฟล์
หลักเกณฑ์การเสนอวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบขอเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดไฟล์
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
มาตรการการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
หนังสือมอบฉันทะ
      หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
      หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
      หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม
แผนที่สถานที่ประชุม