นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลองค์กร

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วย