นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลองค์กร

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 29/05/2563
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,480
 % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 5.09
** หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/03/2564 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,710
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.95
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % (หุ้น)
1.  บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด 4,389,418,545 67.53
2.  กลุ่มบีบีทีวี 1,943,728,462 29.90
  2.1 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 1,191,604,274 18.33
  2.2 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด 306,299,005 4.71
  2.3 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด 281,501,347 4.33
  2.4 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด 153,837,243 2.37
  2.5 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด 10,486,593 0.16
3.  นางขันทอง อุดมมหันติสุข 16,068,457 0.25
4.  นายศมณ สุวรรณรัตน์ 10,055,200 0.15
5.  นายวริศ โพธิ์อบ 6,778,800 0.10
6.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,740,661 0.10
7.  นายพหล เปาอินทร์ 4,243,400 0.07
8.  นายปรีชา ถนอมศักดิ์ศรี 4,000,000 0.06
9.  นางสาวรจนา ธีราวิทยางกูร 3,089,152 0.05
10.  นายไพศาล บุญทวีพัฒน์ 2,636,000 0.04
  รวม 6,386,758,677 98.26