นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลองค์กร

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

 • 1. นโยบายการบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
 • 2. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
 • 3. นโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
 • 4. นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 • 5. นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • 6. นโยบายด้านภาษี
 • 7. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • 8. นโยบายการรับและให้ของขวัญ บริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่น ๆ
 • 9. นโยบายป้องกันการฟอกเงิน
 • 10. นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง
 • 11. นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ
 • 12. นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • 13. นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
 • 14. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
 • 15. นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
 • 16. นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
 • 17. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
 • 18. นโยบายการแข่งขันทางการค้า
 • 19. นโยบายด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • 20. นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • 21. นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด