นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลองค์กร

การกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์ที่สมดุลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและเติบโตควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ 5 หมวดดังนี้
  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

**คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละหมวด