Investor Relations

 
ชื่อบริษัท
: บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2246-2323
เบอร์โทรสาร : 0-2247-1082
เว็บไซต์ : www.grandcanalland.com
ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 14 พ.ย. 2560)
P/E (เท่า)
: 14.03 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.99
P/BV(เท่า) : 1.13 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 11,843.38
 
ตลาด
: SET
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 08 ก.พ. 2539
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ : 1.00 บาท
 
หุ้นสามัญ    
ทุนจดทะเบียน : 6,535,484,202.00  บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 5,951,449,051.00  บาท
 
หุ้นบุริมสิทธิ    
ทุนจดทะเบียน : -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : -
 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว : 49.00000 % (ณ วันที่ 14/11/2560)
     
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
   
ในประเทศ : TH0538A10Z04
ต่างด้าว : TH0538A10Z12
NVDR : TH0538010R17
วันปิดรอบบัญชี : 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2559) :
  1. นาย ณรงค์ พันตาวงษ์ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  2. นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  3. นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
:
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 5,951,449,051  หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 5,951,449,051  หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  - ณ วันที่ 15 พ.ย. 2560 5,951,449,051  หุ้น
  - ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560 5,951,449,051  หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ :
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  - ณ วันที่ 15 พ.ย. 2560 -
  - ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560 -
นโยบายเงินปันผล
ไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
รายชื่อกรรมการล่าสุด
รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
นายโยธิน บุญดีเจริญ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ รองประธานกรรมการ
นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
นายเจริญ จิรวิศัลย์ กรรมการ
น.ส.รมณี บุญดีเจริญ กรรมการ
น.ส. นพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ
นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นางจิตรมณี สุวรรณพูล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

** หมายเหตุ : ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น