นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลองค์กร

G Land
 
ชื่อบริษัท
: บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2246-2323
เบอร์โทรสาร : 0-2247-1082
เว็บไซต์ : www.grandcanalland.com
ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 17 มี.ค. 2564)
P/E (เท่า)
: 21.61 อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N.A.
P/BV(เท่า) : 1.11 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 15,469.59
 
ตลาด
: SET
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 08 ก.พ. 2539
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ : 1.00 บาท
 
หุ้นสามัญ    
ทุนจดทะเบียน : 6,535,484,202.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 6,499,829,661.00 บาท บาท
 
หุ้นบุริมสิทธิ    
ทุนจดทะเบียน : -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : -
 
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว : 49.00000 % (ณ วันที่ 17/03/2564)
     
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
   
ในประเทศ : TH0538A10Z04
ต่างด้าว : TH0538A10Z12
NVDR : TH0538010R17
วันปิดรอบบัญชี : 31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2564) :
  1. นางสาว บงกช อ่ำเสงี่ยม (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
  2. นางสาว วรรณาพร จงพีรเดชานนท์ (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
  3. นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
  4. นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : นาย สุรกิจ ธารธนานนท์ (วันที่เริ่มต้น 01/08/2556)
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : นาง ณิศศา เมฆลอย (วันที่เริ่มต้น 18/05/2563)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
:
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 6,499,829,661 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 6,499,829,661 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
ณ วันที่ 18 มี.ค. 2564 6,499,829,661 หุ้น
ณ วันที่ 28 ก.พ. 2564 6,499,829,661 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ :
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
ณ วันที่ 18 มี.ค. 2564 -
ณ วันที่ 28 ก.พ. 2564 -
นโยบายเงินปันผล
ไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
รายชื่อกรรมการล่าสุด
รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
นางสาว นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
นาย ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ รองประธานกรรมการ
น.ส. นพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ
นาย ปัณฑิต มงคลกุล กรรมการ
นาย ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ
นาย สรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง กรรมการ
นาย จรัล มงคลจันทร์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
นาง จิตรมณี สุวรรณพูล กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
นาย วิทยา ชวนะนันท์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

** หมายเหตุ : ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น