นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลองค์กร

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

 • นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

  ประธานกรรมการ


 • รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ

  รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 • นายจรัล มงคลจันทร์

  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

 • นางจิตรมณี สุวรรณพูล

  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
  ธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • นายวิทยา ชวนะนันท์

  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
  ธรรมาภิบาล และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 • นายปรีชา เอกคุณากูล

  กรรมการ และประธานกรรมการจัดการ • นายปัณฑิต มงคลกุล

  กรรมการ และที่ปรึกษากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

  กรรมการ

 • นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง

  กรรมการ