กรรมการ


ชื่อ - สกุล นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ 68 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 มกราคม 2565
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Chicago,Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of Norte Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา
อบรมหลักสูตร
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2544
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 21
 • Thought Leadership: Global Trend on Climate, Opportunities & Risks
  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
 • Office Market Update and Tenant Behaviour Changes after COVID-19
 • People Management Trend
  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท / ประเภทธุรกิจ
1 ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ กรรมการนโยบายความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 27 บริษัท