คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 64 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 14 กุมภาพันธ์ 2562
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Sul Ross State University, Alpine, Texas, USA
อบรมหลักสูตร
  • Economic Outlook 2021 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
  • Office Market Update and Tenant Behaviour Changes after COVID-19
    บริษัท ไนท์แฟรงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
14 ก.พ.62 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 61 - 31 ธ.ค. 63 กรรมการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
2547 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2545 – 2561 กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 7 บริษัท