คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 68 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 27 เมษายน 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมหลักสูตร
 • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
 • Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2552
 • Audit Committee Program (ACP) ปี 2553
 • Director Certification Program (DCP) ปี 2553
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554
 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556
 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2558
 • National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World” ปี 2560
 • IOD National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions: A Call for Action” ปี 2561
 • National Director Conference 2021: Leadership Behind Closed Door ปี 2564
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Regulatory Technology: Reg Tech ปี 2564
 • สถาบันจัดอบรมไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ (PWC)
 • Cyber Armor: Capital Market Board Awareness ครั้งที่ 1:หัวข้อ Capital Market Threat Landscape ปี 2564
 • Cyber Armor: Capital Market Board Awareness ครั้งที่ 2: หัวข้อ Data-driven Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment ปี 2564
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Seminar on “Future customer experience in financial and banking services” ปี 2561
 • IT security trend update ปี 2561
 • Agile Leadership for Board of Directors ปี 2562
 • ESG and Sustainable Banking Development, including response to the Covid-19 situation ปี 2563
 • 5 Key Technology Trends in Financial & Banking Industry for 2022
 • Environmental, Social and Governance (ESG) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ปี 2565
 • ท่องโลกดิจิทัลกับมิสเตอร์ ฟินเทค ปี 2565
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry Wake-up Call” ปี 2562
 • Cyber Resilience Leadership: “Tone from the Top” ปี 2563
 • Bangkok Fin Tech Fair 2021 “Shaping Digital Finance in the New Decade ปี 2564
 • Digital Finance Conference 2022
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Economic Outlook 2021
 • Economic Outlook 2022
 • Thought Leadership Session – Sustainable and Climate Finace ปี 2565
  2022 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
 • Office Market Update and Tenant Behaviour Changes after COVID-19
  บริษัท ไนท์แฟรงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
27 เม.ย. 58 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 23 บริษัท