คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล นายปัณฑิต มงคลกุล
ตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และ ที่ปรึกษากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 59 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 12 กันยายน 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Finance and International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมหลักสูตร
 • Director Certification Program (DCP) ปี 2546
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 14/2559
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4/2550
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2555 สมาคมนักวางแผนการเงิน
 • Economic Outlook 2022 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
 • Office Market Update and Tenant Behaviour Changes after COVID-19
  บริษัท ไนท์แฟรงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2 ธ.ค. 65 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บลูฟิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 ธ.ค. 65 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บลูมาร์ลิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
23 ส.ค. 65 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด
31 ส.ค. 64 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
27 ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นภาใส เอสเตท จำกัด
21 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการกฏหมายภาษี หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
17 พ.ย. 63 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มัลติพลาย
พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
16 พ.ย. 63 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คูณสิบ จำกัด
11 พ.ย. 63 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี-ตัส โฮลดิ้ง จำกัด
28 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด
12 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 11 มี.ค. 2564 กรรมการ บริษัท ฟิวเจอร์พลัส จำกัด
2561 - 2564 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2 ต.ค. 61 - 13 ก.พ. 63 กรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2560 - 12 มี.ค. 2564 กรรมการ บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
2559 - 2 มี.ค. 2564 กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท โลจิสติกส์ จำกัด
2558 - 4 มี.ค. 2564 กรรมการ บริษัท บีทูเอส จำกัด
2558 - 3 ก.พ. 2563 กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด
2558 - 2560 กรรมการกฎหมาย ภาษี กฎระเบียบ และ อนุญาโตตุลาการ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2556 - 2560 กรรมการและเหรัญญิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2555 - 4 ก.พ. 2564 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษากรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีโอเเอล จำกัด (มหาชน)
2539 - 26 ก.ค. 2562 กรรมการ กรรมการบริหาร และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 18 บริษัท