คณะผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล นายภณพินิต อุปถัมภ์
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน
อายุ 38 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) University of Chicago Booth School of Business
อบรมหลักสูตร
 • CFO Certification Program รุ่นที่ 23
 • IR Certification Program รุ่นที่ 1
 • สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูอุปถัมภ์
 • Office Market Update and Tenant Behaviour Changes after COVID-19
  บริษัท ไนท์แฟรงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท 100 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

17 ม.ค. 65 – ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน

Head of Investor Relations

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

2563 – 16 ม.ค. 65

ผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2559 – 2560

ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี
 • หลักสูตร e-Learning CFO’s Orientation for New IPOs โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 12 ชั่วโมง
 • หลักสูตร e-Learning CFO Refresher โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 6 ชั่วโมง
 • TLCA CFO CPD ครั้งที่ 7/2022 หัวข้อ “Introduction to Sustainable Finance” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จำนวน 2 ชั่วโมง