Management Team

ชื่อ - สกุล นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
ตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
อบรมหลักสูตร
 • หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP)
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Finance for Executives Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2 ต.ค.61 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

28 ก.ย.61 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด

21 ก.ย.61 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

21 ก.ย.61 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

21 ก.ย.61 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด

21 ก.ย.61 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด

21 ก.ย.61 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด

13 ก.ย. 61- ปัจจุบัน

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
บัญชีและบริหารความเสี่ยง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

2556 - 2557

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินบัญชีและบริหารความเสี่ยง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 7 บริษัท
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 2561
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26
 • หลักสูตร เจาะลึกการรับรู้รายได้กับมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 พร้อมกรณีศึกษา โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 7 ชั่วโมง
 • หลักสูตร เตรียมพร้อมมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และผลกระทบของการใช้ TFRS ฉบับที่ 7,9 โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 7 ชั่วโมง
 • หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 4/61 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 ชั่วโมง
 • หลักสูตร สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2561) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 3/61 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 ชั่วโมง
2560
 • หลักสูตร เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชี ของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 4 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 ชั่วโมง
 • หลักสูตร IT Audit for Non IT Auditor รุ่นที่ 3 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 ชั่วโมง
 • หลักสูตรหลักทั่วไปของอนุสัญญาภาษีซ้อน และวิธีการ วินิจฉัยปัญหาภาษีอากรระหว่างประเทศ โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จํากัด จํานวน 6 ชั่วโมง
 • หลักสูตร Big Changes Ahead for TFRS รุ่นที่ 3 โดยบริษัทเซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์เซ็นเตอร์ จํากัด จํานวน 6 ชั่วโมง