คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ชื่อ - สกุล นายวิทยา ชวนะนันท์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 63 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ธันวาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เวบสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
อบรมหลักสูตร
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 52 ปี 2549
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 84 ปี 2549
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32 ปี 2553
 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 4 ปี 2553
 • Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance ปี 2560
 • Chairman Forum: "Leading Boardroom Through Disruption: What Directors should know?" ปี 2563
 • Director Forum: “Board’s Role in Strategy for Business Sustainability” ปี 2563
 • Board War Room: Personalized Marketing vs. Data Privacy ปี 2563
 • Director Briefing: Finding Creative Solutions to Business Dispute During Pandemic Time ปี 2563
 • Director Briefing: China Economic Outlook: Pathway to Recovery ปี 2563
 • Independent Director Forum “Inside CEO Succession: Essential Guide for Board" ปี 2563
 • Company Secretary Forum: Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Corporate Secretary ปี 2563
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Proactive investor relations ปี 2563
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท / ประเภทธุรกิจ
4 ธ.ค. 61 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2549 - มิถุนายน 2563 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
2546 - กันยายน 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 บริษัท