คณะผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล นายโชติพัฒน์ ศิริจรรยากุล
ตำแหน่ง Head of Office Operation and Facility Management
อายุ 50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขาการบริหารและการจัดการภาครัฐ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท สาขาการบริหารและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อบรมหลักสูตร ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

01 ส.ค. 65 - ปัจจุบัน

Head of Office Operation and Facility Management

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 63 - ก.ค. 65

Managing Director

บริษัท บีคาสเซิ้ล จำกัด

พ.ย. 62 - ม.ค. 63

Director of Construction

บริษัท ฮอลบรู๊ค กรุ๊ป จำกัด

มิ.ย. 59 - ต.ค. 62

Senior Director of Engineering & Architecture

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท