คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - สกุล นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
ตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการจัดการ
อายุ 50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
อบรมหลักสูตร
 • หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 2/2545
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 276/2562
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Finance for Executives Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 26
  สถาบันวิจัยตลาดทุน (วตท.)
 • TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) ชุดที่ 66
 • Economic Outlook 2022
  Thought leadership : Global Trend on Climate, Opportunities & Risks”
  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
 • Office Market Update and Tenant Behaviour Changes after COVID-19
  บริษัท ไนท์แฟรงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

30 ส.ค. 64 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน

กรรมการ

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

14 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการจัดการ

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

28 ก.ย.61 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด

21 ก.ย.61 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

21 ก.ย.61 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

21 ก.ย.61 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด

21 ก.ย.61 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด

21 ก.ย.61 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด

13 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
บัญชีและบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

2 ต.ค. 61 - 13 ก.พ. 63

กรรมการบริหาร

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2556 - 2557

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินบัญชีและบริหารความเสี่ยง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 11 บริษัท
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี
 • หลักสูตร Update TFRSfor NPAEs โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 7 ชั่วโมง
 • คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3 ชั่วโมง
 • หลักสูตรภาพรวมมาตราฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 4/2565 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 ชั่วโมง
 • หลักสูตรการจัดทำงบการเงินการเตรียมข้อมูลการปิดบัญชีและการนำเสนองบการเงินให้สอดคล้องตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินก่อนนำส่งงบการเงิน โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 ชั่วโมง
 • การอ่านวารสารวิชาการ News Letter Issue No.101 (ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2565) จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การอ่านวารสารวิชาการ News Letter Issue No.102 (ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การอ่านวารสารวิชาการ News Letter Issue No.103 (ประจำเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2565) จำนวน 1 ชั่วโมง
 • การบรรยายหลักสูตร CFO in Practice: Certification Program รุ่นที่ 10 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3.30 ชั่วโมง
 • การบรรยายหลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCACFO CPD) ครั้งที่ 5/2565 หัวข้อ “Restructuring Business for Growth” โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • หลักสูตร Exclusive Interview with The Standard โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การอ่านวารสารวิชาการ News Letter Issue No.104 (ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) จำนวน 1.30 ชั่วโมง
 • การบรรยายหัวข้อ "Success Mindset for CFO: Happiness with in You " ให้กับนิสิตหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่น 30 จำนวน 3 ชั่วโมง
 • รับฟังการเสวนา "เปิดโลกปรับกระบวนการเปลี่ยนมุมมองงานบัญชีด้วย AI-OCR" โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1.30 ชั่วโมง
 • รับฟังการเสวนา ESG ในมิติการวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ EP.2 ในหัวข้อ "ESG กับ Emerging technologies" โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง