Borad of Directors

ชื่อ – สกุล นายบรรพต หงษ์ทอง
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 71
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท Economics Development, Northeastern University, U.S.A.
  • ปริญญาตรี Economics, Northeastern University, U.S.A.
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.02 หรือ 1,074,224 หุ้น
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ก.ค.59 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก.พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์
30 เม.ย.57 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
พ.ย.56 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย)
ก.ย.56 - ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
มิ.ย.56 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ.เนชั่นแนลเพาเวอร์ ซัพพลาย
มี.ค.56 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เอ็กโซติค ฟู้ด
ม.ค.56 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเกษตรกรรมการ และอาชีพ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                     สยามบรมราชกุมารี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ม.ค.56 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ.ยูนิคอร์ด
ก.พ.55 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และกำกับดูแลโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน สำนักงานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
ส.ค.54 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ทิพยประกันชีวิต
เม.ย.54 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคาร     เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เม.ย.54 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ธ.ค.53 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ธ.ค.53 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักงานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
ธ.ค.53 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิหม่อนไหม
14 ม.ค.53 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
เม.ย.51 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะทำงานศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ม.ค.51 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร มูลนิธิชัยพัฒนา
พ.ย.50 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เม.ย.56 – เม.ย.58 กรรมการอิสระ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เม.ย.55 – เม.ย.59 นายกสมาคม ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เม.ย.55 – ก.พ.59 กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์
ธ.ค.53 – ก.ย.58 ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ย.53 - พ.ค.54 กรรมการโครงการบูรณะปรับปรุงสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ลุมพินี  ประเทศเนปาล มูลนิธิไทยพึ่งไทย
23 มี.ค.53 – 29 เม.ย.57 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
ก.ย.52 - ก.ย.54 ผู้ทรงคุณวุฒิในอนุกรรมการ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มิ.ย.52 – ธ.ค. 59 กรรมการ บจก. เอเวอร์กรีน พลัส
พ.ค.52 - ธ.ค.54 อนุกรรมการสรรหาและพัฒนา บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค.51 - เม.ย.54 กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ไทยออยล์
ก.ค.50 - มิ.ย.54 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน