คณะกรรมการจัดการ

ชื่อ - สกุล นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
ตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการจัดการ
อายุ 48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
อบรมหลักสูตร
 • หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 2/2545
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 276/2562
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Finance for Executives Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 26
  สถาบันวิจัยตลาดทุน (วตท.)
 • TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2563 - ปัจจุบัน

กรรมการ

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

14 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการจัดการ

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

28 ก.ย.61 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด

21 ก.ย.61 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

21 ก.ย.61 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

21 ก.ย.61 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด

21 ก.ย.61 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด

21 ก.ย.61 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด

13 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
บัญชีและบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

2 ต.ค. 61 - 13 ก.พ. 63

กรรมการบริหาร

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2556 - 2557

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินบัญชีและบริหารความเสี่ยง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 2563 - หลักสูตร Digital Business Solutions Summit 2020 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 14 ชั่วโมง